US Dollar / Japanese
USDJPY
Delayed - 10/16 02:44:05 pm
112.143JPY
+0.27%